Be the first to comment

江苏索普化工股份有限公司2012年半年度报告摘要-股票频道

 Thorpe,江苏(600746,化学工程分配物无限公司

 2012次半载说话摘要

 §1 要紧指出

  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级凑合着活下去人员许诺不存在虚伪记载的新闻、给错误的劝告性的陈说或伟大没遇到。,其实质的可靠性、正确和使完满性的个人的和共同责任。

 这份半载度说话是从半载期的全贴纸摘录出狱的。,包围者惊奇环境,半载度说话全文应慎重里德。。

  董事会列席董事会讨论会。。

  该公司的半载期财务说话未必审计。。

  把持股假设有非营运资产自找麻烦表格?

 否

  假设反常的决议顺序的有价安全的?

 否

  宋沁华,该公司干才、宋沁华,职掌簿记员工作的头和ACC的头:在半载度说话中许诺财务说话的可靠性、使完满。

 §2 公司根本制约

  根本制约简介

 

< TD width="100%" align="center">产权安全的简化

< TD width="312%" align="center" colspan="2">江苏索普

< TD width="100%" align="center">产权安全的代码

< TD width="312%" align="center" colspan="2">600746

< TD width="100%" align="center">产权安全的上市作物物交换

< TD width="312%" align="center" colspan="2">上海安全的作物物交换

< TD width="24%" align="left"> 

< TD width="37%" align="center">董事会干事

< TD width="38%" align="center">安全的事务代表

< TD width="24%" align="center">姓名

< TD width="37%" align="center">许逸中

< TD width="38%" align="center">黄镇锋

< TD width="24%" align="center">附带说明

< TD width="37%" align="center">河街江苏镇江谏壁镇50号

< TD width="38%" align="center">河街江苏镇江谏壁镇50号

< TD width="24%" align="center">说某种语言的

< TD width="37%" align="center">0511-83366244

< TD width="38%" align="center">0511-88995001

< TD width="24%" align="center">肖像画法

< TD width="37%" align="center">0511-83362036

< TD width="38%" align="center">0511-83362036

< TD width="24%" align="center">电子邮箱

< TD width="37%" align="center">sopoxyz@163.com

< TD width="38%" align="center">jssopo@sopo.com.cn,zjhzf@189.cn

 2.2 次要财务通知和索引

 2. 次要簿记员通知和财务索引

 单位:元 钱币:人民币

 

< TD width="28%" align="left"> 

< TD width="24%" align="center">本说话的终止

< TD width="23%" align="center">上年的终场演奏

< TD width="24%" align="center">本说话的终止比上年的终场演奏增减(%)

< TD width="28%" align="center">总资产

< TD width="24%" align="center">762,410,413.73

< TD width="23%" align="center">812,771,945.32

< TD width="24%" align="center">–

< TD width="28%" align="center">所有者权益(或股票迷住者权益)

< TD width="24%" align="center">422,718,520.33

< TD width="23%" align="center">448,263,410.24

< TD width="24%" align="center">–

< TD width="28%" align="center">属于上市公司股票迷住者的每股净资产(元/秒)

< TD width="24%" align="center">795

< TD width="23%" align="center">629

< TD width="24%" align="center">–

< TD width="28%" align="left"> 

< TD width="24%" align="center">说话期(1-6个月)

< TD width="23%" align="center">上某年级的学生同期性

< TD width="24%" align="center">本说话期比上某年级的学生同期性增减(%)

< TD width="28%" align="center">营业净值利润率

< TD width="24%" align="center">-27,192,053

< TD width="23%" align="center">10,118,101.71

< TD width="24%" align="center">-368.75

< TD width="28%" align="center">净值利润率总额

< TD width="24%" align="center">-27,577,662.96

< TD width="23%" align="center">9,681,751.90

< TD width="24%" align="center">-384.84

< TD width="28%" align="center">归属于上市公司股票迷住者的净净值利润率

< TD width="24%" align="center">-27,014,

< TD width="23%" align="center">7,470,

< TD width="24%" align="center">-463

< TD width="28%" align="center">从营业利弊得失表中体谅的非惯常利弊得失中体谅的净净值利润率

< TD width="24%" align="center">-26,628,909

< TD width="23%" align="center">7,797,549.09

< TD width="24%" align="center">-44

< TD width="28%" align="center">根本每股进项(元)

< TD width="24%" align="center">-0.0882

< TD width="23%" align="center">0.0244

< TD width="24%" align="center">-463

< TD width="28%" align="center">体谅非惯常利弊得失后的根本每股进项(元)

< TD width="24%" align="center">-0.0869

< TD width="23%" align="center">0.0254

< TD width="24%" align="center">-44

< TD width="28%" align="center">冲淡的每股进项(元)

< TD width="24%" align="center">-0.0882

< TD width="23%" align="center">0.024

< TD width="24%" align="center">-463

< TD width="28%" align="center">额外的中间净资产进项率(%)

< TD width="24%" align="center">-136

< TD width="23%" align="center">1.7329

< TD width="24%" align="center">失效百分点

< TD width="28%" align="center">事情灵活的发生的现钞净流量

< TD width="24%" align="center">6,381,089.99

< TD width="23%" align="center">33,072,448.12

< TD width="24%" align="center">-80.71

< TD width="28%" align="center">每股事情灵活的发生的现钞净流量(元)

< TD width="24%" align="center">0.0208

< TD width="23%" align="center">0.1079

< TD width="24%" align="center">-80.71

 2.2.2 非惯常利弊得失展现

 诉讼时 不诉讼

 单位:元 货币:人民币

 

< TD width="54%" align="center">非惯常利弊得失展现

< TD width="46%" align="center">总计

< TD width="54%" align="center">除是你这么说的嘛!外道的其余的外收益和张开

< TD width="46%" align="center">-385,

< TD width="54%" align="center">算计

< TD width="46%" align="center">-385,

 §3 本钱存量变更与股票迷住者制约

  库存使不同表

 诉讼 请不要自找麻烦

  股票迷住者人数与持股制约

 单位:股

 

< TD width="100%" align="center" colspan="5">说话完毕时的总股票迷住者人数

< TD width="79%" align="center" colspan="3">26,683户

< TD width="100%" align="center" colspan="8">前十大股票迷住者的持股< TD width="21%" align="center">股票迷住者决定

< TD width="13%" align="center" colspan="2">股票迷住者道具

< TD width="12%" align="center">持股衡量(%)

< TD width="15%" align="center" colspan="2">分配物总额

< TD width="17%" align="center">在无限的推销的使习惯于迷住分配物的总共

< TD width="22%" align="center">质押或解冻的总共。

< TD width="21%" align="center">江苏索普(钟声)无限公司

< TD width="13%" align="center" colspan="2">国有团体

< TD width="12%" align="center">57.01

< TD width="15%" align="center" colspan="2">174,683,000

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">接受报价87,000,000

< TD width="21%" align="center">柴纳东边资产凑合着活下去公司

< TD width="13%" align="center" colspan="2">国有团体

< TD width="12%" align="center">0.57

< TD width="15%" align="center" colspan="2">1,760,537

< TD width="17%" align="center">1,760,537

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">马孟青

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.36

< TD width="15%" align="center" colspan="2">1,088,778

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">周启佳

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.21

< TD width="15%" align="center" colspan="2">646,505

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">刘锦如

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.21

< TD width="15%" align="center" colspan="2">643,868

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">孔莉

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.21

< TD width="15%" align="center" colspan="2">640,341

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">郑少芬

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.2

< TD width="15%" align="center" colspan="2">620,478

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">郑士泉

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.2

< TD width="15%" align="center" colspan="2">599,832

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">林少阳

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.16

< TD width="15%" align="center" colspan="2">500,000

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="21%" align="center">朱玉连

< TD width="13%" align="center" colspan="2">境内自然人

< TD width="12%" align="center">0.15

< TD width="15%" align="center" colspan="2">463,400

< TD width="17%" align="left"> 

< TD width="22%" align="center">无

< TD width="100%" align="center" colspan="8">迷住十大半信半疑推销的学期的产权安全的< TD width="100%" align="center" colspan="2">股票迷住者决定

< TD width="85%" align="center" colspan="4">不定期迷住的分配物数量

< TD width="118%" align="center" colspan="2">产权安全的的养育和总共

< TD width="100%" align="center" colspan="2">江苏索普(钟声)无限公司

< TD width="85%" align="center" colspan="4">174,683,000

< TD width="118%" align="center" colspan="2">人民币普通产权安全的票票票票

< TD width="100%" align="center" colspan="2">马孟青

< TD width="85%" align="center" colspan="4">1,088,778

< TD width="118%" align="center" colspan="2">人民币普通产权安全的票票票票

< TD width="100%" align="center" colspan="2">周启佳

< TD width="85%" align="center" colspan="4">646,505

< TD width="118%" align="center" colspan="2">人民币普通产权安全的票票票票

< TD width="100%" align="center" colspan="2">刘锦如

< TD width="85%" align="center" colspan="4">643,868

< TD width="118%" align="center" colspan="2">人民币普通产权安全的票票票票

< TD width="100%" align="center" colspan="2">孔莉

< TD width="85%" align="center" colspan="4">640,341

< TD width="118%" align="center" colspan="2">人民币普通产权安全的票票票票

< TD width="100%" align="center" colspan="2">郑少芬

< TD width="85%" align="center" colspan="4">620,478

< TD width="118%" align="center"


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply